Monday, 5 November 2018

Skokholm

No sign by 1230 of yesterday's Pallid Swift

(Skok wardens)